Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Auraton Smart

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego Auraton Smart zamieszczonego pod adresem https://www.auratonsmart.com (zwany dalej „Serwisem”).
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienia użytkownikowi Serwisu (zwanego dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami i zasadami korzystania z plików cookies.

§2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest LARS – Andrzej Szymański sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie (64-320), przy ul. Świerkowej 14, NIP: 7773261077, REGON: 3641684761, e-mail: contact@auratonsmart.com, będący właścicielem Serwisu (zwany dalej „Administratorem” lub „LARS”).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować z Administratorem w następujący sposób listownie na adres: ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo lub za pośrednictwem e-mail: contact@auratonsmart.com.

§3 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. LARS przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. LARS nie dokonuje identyfikacji Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu:
  a) wysyłanie informacji marketingowych
  – wysyłanie informacji marketingowych o produktach, promocjach i nowościach w ofercie Auraton i Auraton Smart– podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wysyłania informacji marketingowych.

  b) wysyłanie odpowiedzi na zapytania złożone za pośrednictwem formularz kontaktowego lub za pośrednictwem innych form kontaktu wskazanych w zakładce Kontakt:
  – udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego lub za pośrednictwem innych form kontaktu wskazanych w zakładce Kontakt – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

§4 Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT, z których korzystamy oraz firmom hostingowym. W przypadku zgody na wysyłanie informacji marketingowych – również podmiotom udostępniającym nam narzędzia do wysyłki informacji marketingowych oraz agencjom reklamowym i innych podmiotom współpracującym przy realizacji kampanii reklamowych.
 2. Podmioty wskazane w ust. 1 powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.
 3. W pozostałym zakresie LARS nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych Użytkowników, za wyjątkiem, gdy LARS jest zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§5 Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 1. Celem LARS jest zapewnienie ochrony Użytkownikom i ich danych osobowych w zakresie korzystania z Serwisu.
 2. LARS dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 3. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

§6 Pliki cookies i inne technologie

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), przy czym nie są one wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w Serwsie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 2. Serwis wysyła pliki cookies do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w Serwisie. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkowników. Służą LARS do ułatwiania korzystania z Serwisu, w szczególności zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony, a także zapewnienia celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu w celu określenia, które strony Serwisu odwiedzane są przez Użytkowników najczęściej, jakich przeglądarek internetowych Użytkownicy używają najczęściej lub w celu określenia i analizy ewentualnych błędów Serwisu. Pozwalają również tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis, co umożliwia jego stałe ulepszanie.
 3. Pomimo tego, jeżeli Użytkownik nie chce by LARS wykorzystywał pliki cookie, może samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć pod podanymi niżej linkami:
  – przeglądarka Internet Explorer
  – przeglądarka Mozilla Firefox
  – przeglądarka Chrome
  – przeglądarka Safari
  – przeglądarka Opera
 4. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 5. Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera LARS. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:
  a) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (np. komputera Użytkownika);
  b) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  c) nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  d) czas nadejścia zapytania;
  e) pierwszy wiersz żądania http;
  f) kod odpowiedzi http;
  g) liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  h) adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  i) informacje o przeglądarce Użytkownika;
  j) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 6. Powyżej wymienione dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób, za wyjątkiem Użytkowników w zakresie w jakim korzystają oni z funkcjonalności Serwisu wskazanych w pkt [3].2 Polityki.
 7. Pliki z logami przechowywane są przez LARS przez czas niezbędny do administrowania Serwisem. LARS wykorzystuje pliki z logami również do celów statystycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej Serwis.

§7 Okres przechowywania danych osobowych

 1. W zakresie danych pozyskanych w związku z korzystaniem z formularza Kontaktowego lub za pośrednictwem innych form kontaktu dostępnych w zakładce Kontakt dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.
 2. W zakresie danych pozyskanych w związku z wysyłaniem informacji marketingowych dane te przechowujemy do czasu cofnięcia zgody.

§8 Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Serwis skierowany jest do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym, nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

§9 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku danych, które Użytkownik udostępnił LARS na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, Użytkownik ma prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

§10 Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 2. W przypadku gdy dane Użytkowników będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy również maja prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

§11 Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – możemy wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy preferencji związanych z korzystaniem z Serwisu, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.

§12 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z wysyłką informacji marketingowych mogą być przekazywane do naszych partnerów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej wprowadzającej mechanizm Privacy Shield (Tarcza Prywatności).

§13 Postanowienia końcowe

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www lub wtyczki mediów społecznościowych. LARS nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, usługi, produkty, treści lub zasady zachowania prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach lub w mediach społecznościowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony www, Użytkownik zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu pośrednictwem e-mail: contact@auratonsmart.com.
 4. Określone w Polityce zasady zostały sporządzone i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.